Do not come to my home without ID and voter’s card, Masara

0
274

Jaod bura ma Suna West migosi Peter Masara okwedo nyono ofise kod dalane kionge gi kipande kod ombulu. Masara mane wuoyo e nyasi mar yawo klas e sikul manyien mantie Jumbo e kar chung od buche nowachoni yore nyaka koro ridre ne jogo madwaro kony mag CDF to okgidwar kawo ombulu madhi nyime sani e pacho ka.Nowachoni okawo okang ma kamano mondo jo Suna West ondikre kaka nyalore mondo ka ber gigochne migosi Raila Odinga e chungne mar dwaro komb ker ma pacho ka.Nojiwo weche somo koleroni kuom rwako jatelo mantie gi chiya e weche mag somo biro miyo dhier rum e gwengego.Bende jatelono nojiwo kwe tomoloyo e ndalogi mag siasa kokono ojende mondo kik yie ti kodgi.