Kwan Modhuro Mag Kipande Pok Okaw

0
393

Bang’ yangore ni kwan modhuro mag kipande wegegi pok okaw e apisi magintiere motelone ndikruok etielo mar ariyo mar jogoo ombulu,telo mar Young Turks for Handshake Alliance(YOTHA)epachoka ochako chenro mar dhiye apisigo kagimakore gi ruodhi mondo jopiny oyud kipandego mapiyo okonygi endikruok kaka jogoo ombulu.

Jakom mar YOTHA epachoka Jaoko Oburu noyangoni en gima lit ka kwan modhuro nyalo koso ndikore kaka jogoo ombulu to kipande gi to osewuok gino momiyo ochiwo ler chenro magiseketo mar biro konyo jogi kaw kipandegi mapiyo kendo gindikore esechego kaka jogoo ombulu…insert Jaoko 1

Jateloni maneloso eboma ma Kisumu noten kod coordinators duto mag YOTHA ei Nyanza kama nyadendi Agnes Odongo maen coordinator mar Kisumu County noyango ikruok magiketo mar chopo ir jogo matindo kagipuonjogi ber mar kaw kipande,kaw kura kod goyo kura nikech nonro yango ni thoth jomatindo onge kipande kod kura…Insert Agnes

Gikone regional coordinator mar YOTHA ei Nyanza Elijah Oburu to ne ochiwo mane siem mager ne ruodhi madwaro mit bilie kuom jopiny eka gichiw kipande mosekete lwetgi mondo gimii wegegi